SAJ MANAKESH

SAJ MANAKESH

ZATTAR SAJJ
RS. 650

Lebanese-saj-mankesh6

CHEESE SAJJ
RS. 650

Lebanese-saj-mankesh1

LEBANES SAJJ
RS. 650

Lebanese-saj-mankesh3

CHEESE & ZATTAR SAJJ
RS. 750

Lebanese-saj-mankesh4

ARABIC BREAD(SAJJ)PER PEICE
RS. 50

Lebanese-saj-mankesh5

PITA BREAD
RS. 50

Lebanese-saj-mankesh2